Splošni pogoji poslovanja in zakup oglasnega prostora

SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA IN ZAKUP OGLASNEGA PROSTORA FINI OGLASI d.o.o. ZA LETO 2013

1. Splošni pogoji poslovanja
veljajo za vse pogodbe 
in dogovore o oglaševanju in zakupu oglasnih površin podjetja Fini oglasi d.o.o.(izvajalec) in posebne akcije, ki se izvedejo na osnovi dogovorov (distribucije ipd.). Naročnik z naročilom potrjuje, da je s splošnimi pogoji poslovanja seznanjen. Če je naročnik posrednik med oglaševalcem in medijem, je dolžan o splošnih pogojih seznaniti oglaševalca. Če so z letno pogodbo določeni drugačni pogoji poslovanja, veljajo ti.

2. Odstopanja od splošnih pogojev so možna samo na podlagi pisnega dogovora med naročnikom in izvajalcem.

3. Začetek posamezne oglaševalske akcije
je možen s 1. ali 16. v mesecu, akcija pa lahko glede na naročilo traja 15 dni, 30 dni, 45 dni ali več v tem razmerju, tako da se izteče s 1. ali 16. v mesecu. Zaradi geografske razpršenosti plakatnih površin namestitev plakatov traja do 3 dni. Namestitev se prične dan pred začetkom akcije in konča dan po začetku, npr. 15.,16., in 17. v mesecu. Če se zaradi izjemnih pogojev namestitev podaljša, se oglaševalcu zaračuna samo dejansko število dni akcije na posameznih panojih.

4. Naročnik prevzema popolno odgovornost za vsebino oglasnega sporočila
in je v primeru kršenja zakonodaje, avtorskih pravic, ali podobnega spora, dolžan poravnati izvajalcu vso nastalo škodo, vključno s sodnimi in odvetniškimi stroški. Če bi se morala oglaševalska akcija zaradi odločbe inšpekcije ali sodne prepovedi končati predčasno,  je naročnik dolžan vrednost oglaševanja poravnati v celoti. Izvajalec lahko tudi odkloni objavo akcije, če je iz občega vidika nesprejemljiva in ob tem zahteva poravnavo stroškov, ki jih utrpi zaradi izpada dohodka.

5. V posebnih primerih in ob predhodnem dogovoru so možna odstopanja začetka oglaševalskih akcij, vendar se v tem primeru stroški namestitve zaračunajo posebej po veljavnem ceniku.

6. V času trajanja akcije izvajalec naročniku zagotavlja vzdrževanje plakatov
in popravilo poškodb v roku 24 ur v Ljubljani in okolici in 48 ur drugje po Sloveniji.

7. Pri planiranju lokacij za določen termin ima naročnik načeloma možnost izbire mikrolokacij, vendar praviloma izbor lokacij pripravi izvajalec in to v skladu z zahtevami naročnika po geografski pokritosti, ciljni skupini,... Osnova za namestitev plakatov je s strani naročnika potrjen predlog lokacij, pri tem pa si izvajalec pridržuje pravico do 7% spremembe lokacij ob nameščanju, zaradi prenov ali zaprtja lokalov, dopustov ali drugih vzrokov, ki onemogočajo namestitev plakatov.

8. Oddaja materialov s strani naročnika izvajalcu:

ZA WC OGLASE:
- 4 dni pred začetkom akcije v primeru, da naročnik odda natisnjene plakate
- 6 dni pred začetkom akcije, v primeru, da odda materiale za tisk na CD-ju, ali film za tisk.

ZA FITNES OGLASE:
- 4 dni pred začetkom akcije v primeru, da naročnik odda natisnjene plakate
- 8 dni pred začetkom akcije, v primeru, da odda materiale za tisk na CD-ju, ali film.

ZA DISTRIBUCIJO LETAKOV:
- 8 dni pred začetkom akcije (spot ali telop)
 
V primeru, da tisk prevzame izvajalec, nastopa med naročnikom in kvalificiranim tiskarjem samo kot posrednik in ne prevzema odgovornosti iz obligacijskega razmerja med njima. Cene tiska so sestavni del veljavnega cenika izvajalca.

9. Podlaga za objavo oglasov je pogodba z ustrezno specifikacijo ali pisno naročilo
. Naročila po elektronski pošti so veljavna ob prejetju pisne potrditve naročnika. Naročnik mora ob naročilu navesti tudi vse elemente, ki jih zahteva zakonodaja.
Naročila za izvedbo oglaševanja na ogledalih, t-shirtih ali predpasnikih in akcij iz dodatne ponudbe je potrebno oddati vsaj 1 mesec pred začetkom oglaševanja.

10. Oglasno akcijo je možno s pisno obrazložitvijo odpovedati
najmanj 31 dni pred začetkom oglaševanja. V nasprotnem primeru je naročnik dolžan plačati pavšalno nadomestilo naročene akcije (storno stroške) v višini:
- odpoved znotraj 30 dni pred začetkom akcije - 35% zneska najema
- odpoved znotraj 14 dni pred začetkom akcije - 55% zneska najema
- odpoved znotraj 
7 dni pred začetkom akcije - 75% zneska   
najema
Storno stroški se zaračunajo ob pisnem preklicu akcije in se lahko povrnejo v obliki dobropisa v primeru, da se omenjena akcija v enakem obsegu realizira v roku 4 mesecev.

11. Plačilni rok za posamezno akcijo je 30 dni
od začetka akcije, razen če ni drugače opredeljeno v letni pogodbi. 
Izvajalec si pridržuje pravico zahtevati zavarovanje plačila oz. predplačilo. Naročnik ima 8 dni po prejemu fakture pravico do reklamacije 
fakture, v nasprotnem primeru izvajalec šteje, da je naročnik fakturo v celoti sprejel in morebitnih kasnejših reklamacij ne upošteva.

12. Če naročnik ne poravna celotnega zneska računa
v predvidenem roku, se mu zaračunajo zakonite zamudne obresti.

13. Reklamacije
za posamezne površine se upoštevajo, če so razlogi za reklamacijo za posamezne lokacije natančno opisani in dokumentirani, ter pisno posredovani v roku 8 dni od pričetka akcije. Poznejše reklamacije se ne upoštevajo.

14. Reklamacije izvajalec upošteva v naslednjih primerih:
-če je evidentirana in dokumentirana zamuda pri začetku akcije
-če je evidentirana in dokumentirana poškodba oglasnega sporočila in ni bila odpravljena v roku 24(48) ur po nastanku poškodbe ali prejete informacije o poškodbi
Naštete reklamacije izvajalec upošteva samo za konkretne primere, nikakor evidentiranje posameznih neustreznih sporočil ne more biti razlog za reklamacijo celotnega naročila oz. zavrnitev plačila celotnega 
naročenega oglaševanja.
V primeru upravičenih reklamacij, se le te upoštevajo pri končni ceni oglaševanja.

15. Vsi uporabljeni plakati in ostali materiali, vključno z rezervnimi plakati, postanejo po končani akciji last izvajalca, razen če je s pogodbo dogovorjeno drugače.

16. Fotodokumentacija je možna samo ob izrecnem predhodnem naročilu, pisno ob naročilu akcije.

17. V nobenem primeru naročnik ne more zahtevati izključitev njegove konkurence
ali omejitev konkurence do možnosti najema oglasnih površin v mreži izvajalca.

18. Splošni pogoji poslovanja obvezujejo obe pogodbeni strani
. Vsi morebitni spori se skušajo reševati sporazumno, če to ni mogoče, pa preko pristojnega sodišča.

19. Ti splošni pogoji veljajo, dokler izvajalec ne sprejme novih splošnih pogojev
.
 
 
 
FINI OGLASI d.o.o.
Ljubljana, 1.1.2011